Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W dalszej treści, kiedy piszemy „Ty”, „Twoich” lub „Ciebie”, odnosimy się każdego użytkownika niniejszej strony internetowej www.prawodlanaukowca.pl (zwanej też dalej „Portalem”). Kiedy zaś używamy słowa „My” lub piszemy w pierwszej osobie, mamy na myśli Lawmore sp. z o. o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lawmore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. J.Ch. Szucha 13/15 lok. 1, 00-580 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000524506, o numerze REGON: 147428310, NIP: 5252603232, o kapitale zakładowym: 15.000,00 zł.

Kontakt z administratorem danych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: biuro@lawmore.pl.

W Lawmore został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych może się odbywać się w szczególności mailowo przez adres e-mail: iod@lawmore.pl oraz adres korespondencyjny: Lawmore sp. z o.o., Al. J.Ch. Szucha 13/15 lok. 1, 00-580 Warszawa.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres Twoich zgód lub uzupełnionych przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Co za tym idzie możemy przetwarzać Twoje następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam skontaktowanie się z Tobą.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

  • realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i realizacji umów – podstawą prawną jest tutaj ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • udzielania odpowiedzi za wiadomości, rozpatrywania składanych reklamacji i skarg oraz optymalizacji naszych świadczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Lawmore (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • naszych działań promocyjnych i handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje dane osboowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni do wykazania przez nas prawidłowego wykonania naszych zobowiązań przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

PROFILOWANIE

W ramach Lawmore nie jest dokonywane jest profilowanie. Co za tym idzie Twoje dane osobowe nie będą podlegać jakimkolwiek procesom z tym związanym.

ODBIORCY DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jak również realizacji naszych uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami Twoich danych mogą być: dostawca hostingu, dostawca poczty elektronicznej, dostawca CRM. Jeżeli dojdzie do zlecenia przez Ciebie nam usługi do wykonania, odbiorcami mogą być również nasze biuro księgowe lub współpracujący z nami radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub tłumacze przysięgli.

Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania Twoje dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać te dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniej wyrażoną zgodą.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno zsystemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez nas na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na nas do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE DANE

Możemy przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania strony www.prawodlanaukowca.pl. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania naszym systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie w/w stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwoli na zidentyfikowanie żadnej osoby.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i Twojego urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji tych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

W celu prawidłowego działania strony www.prawodlanaukowca.pl, korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu użytkownika, za pośrednictwem w/w strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem strony.

Wykorzystujemy dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.

Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies strony www.prawodlanaukowca.pl są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Bezpośrednio przez nas przez nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą byćodczytane przez serwer zewnętrzny.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim możesz usunąć Cookies lubwyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta danej przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie w ramach tej strony internetowej i utrzymywania sesji; konfiguracji strony internetowej, dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania osób ją odwiedzających; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających stronę internetową.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań na Portalu w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności w/w.

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.